Katedra asijskych studii
   Katedra  
   Aktuality   
   FAQ  
   Studium  
   Zkoušky  
   Přijímací
Průběžné
Státnice
Testy HSK  
Nihongo
   Práce  
   Dokumenty  
   Aktivity  
   Fóra  
   Odkazy  
Hledání na
webu KAS
(bez diakritiky)

en-us_60x32px
Valid HTML 4.01 Transitional
STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY
 1. Stanovení požadavků a podmínek pro státní závěrečné zkoušky je součástí studijních programů a je plně v kompetenci Katedry asijských studií.
 2. K uvedeným zkouškám může student přistoupit jenom tehdy, jestliže splnil všechny povinnosti stanovené studijními programy oborů.
 3. Zkoušky se konají před komisí, která je nejméně tříčlenná. Konkrétní složení komise pro jednotlivé zkoušky určuje vedoucí katedry; v jednom oboru lze zřídit více komisí. Průběh zkoušky řídí a za  činnost zkušební komise odpovídá její předseda.
 4. Skládá-li student v témže semestru tyto zkoušky z více oborů, koná se každá z nich zásadně v jiném termínu, a to alespoň s týdenním odstupem. Zkrácení této doby je možné jen po vzájemné dohodě zkoušejících se studenty.
 5. Výsledek postupové zkoušky a jednotlivých částí státních závěrečných zkoušek  (včetně bakalářské diplomové práce a magisterské diplomové práce) je klasifikován podle vysokoškolské stupnice (viz dílčí zkouška) a je zapsán do protokolu. O klasifikaci rozhoduje komise na uzavřeném zasedání. Celkový výsledek zkoušek vyhlašuje předseda komise v den jejich konání.
 6. Studentovi, který se nedostavil ke státní závěrečné zkoušce, stejně jako k obhajobě bakalářské diplomové práce nebo magisterské diplomové práce, a který svou neúčast řádně neomluvil nejpozději do zahájení příslušné zkoušky, termín propadá a výsledek je hodnocen známkou „neprospěl(a)“. Pokud student svou neúčast řádně omluvil a nejpozději do 5 pracovních dnů od konání zkoušky řádně zdůvodnil a písemně doložil důvody neúčasti (důvodem neúčasti mohou být pouze závažné a písemně doložitelné skutečnosti), umožní děkan vykonat zkoušku či obhajobu v nejbližším možném termínu. Tento termín se pak považuje za termín řádný.
BAKALÁŘSKÁ STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA
 1. Bakalářská státní závěrečná zkouška je souborná zkouška uzavírající bakalářské studium.
 2. Obhajoba bakalářské diplomové práce se zpravidla koná před státní závěrečnou zkouškou, lze ji však vykonat i po složení SZZk.
 3. Student je povinen přihlásit zadání bakalářské diplomové práce nejpozději do konce května 4. semestru studia. U dvouoborového studia student přihlašuje bakalářskou diplomovou práci pouze v jednom oboru.
 4. Témata bakalářské diplomové práce vypisuje katedra do konce března 4. semestru studia. Student může po dohodě s vedoucím práce navrhnout vlastní téma bakalářské diplomové práce. Téma a vedoucího bakalářské diplomové práce schvaluje vedoucí katedry a potvrzuje děkan fakulty. Oponenta stanovuje vedoucí katedry.
 5. Bakalářská diplomová práce musí prokázat schopnost studenta samostatně řešit problémy a pracovat s prameny a odbornou literaturou. Má rozsah podle povahy oboru a tématu, zpravidla 40 stran normalizovaného formátu. Musí obsahovat prohlášení autora o původnosti zpracování.
 6. Termín odevzdání bakalářské diplomové prácese řídí harmonogramem fakulty. Se souhlasem vedoucího práce je možno termín odevzdání bakalářské diplomové práce posunout, nejvíce však o čtrnáct dní. Bakalářská diplomová práce se odevzdává ve dvou tištěných exemplářích v pevné vazbě s titulem práce napsaným na hřbetu a v jednom digitálním exempláři uložené ve formátu RTF (Rich Text Format) a PDF (Portable Document Format) na CD-ROM na sekretariátu katedry.
 7. Posudek na bakalářskou diplomovou práci vypracuje její vedoucí i oponent ve trojím vyhotovení. Student musí mít možnost seznámit se s posudky nejpozději 3 dny před obhajobou.
 8. Jestliže oba posudky nedoporučují bakalářskou diplomovou práci k obhajobě, obhajoba se nekoná.
 9. Při nepřijetí nebo neobhájení bakalářské diplomové práce komise rozhodne, zda se práce vrátí studentovi k přepracování, či zda bude zadáno nové téma.
 10. Bakalářská státní závěrečná zkouška se koná v měsících květnu - červnu, září (opravný) a lednu a student se k nim přihlašuje v termínech stanovených děkanem fakulty nejpozději do 31. 3., 30. 6. a 30. 11. příslušného akademického roku.
 11. Byl-li některý předmět bakalářské státní závěrečné zkoušky klasifikován „neprospěl(a)“ klasifikuje se celá zkouška „neprospěl(a)“. Student má právo opakovat bakalářskou státní závěrečnou zkoušku, popřípadě obhajobu bakalářské diplomové práce nejvýše dvakrát, a to nejpozději do dvou let od splnění studijních povinností druhého studijního bloku. Maximální délka studia nesmí být překročena.
 12. Obhajoba BDP je veřejná. Koná se před komisí složenou zpravidla z předsedy, vedoucího práce, oponenta, popř. dalších osob jmenovaných vedoucím katedry. Složení komise jmenuje vedoucí katedry.
MAGISTERSKÁ STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA
 1. Magisterská státní závěrečná zkouška je souborná zkouška uzavírající souvislé pětileté magisterské studium a dvouleté (nestanoví-li akreditace studijného oboru jinak) navazující magisterské studium.
 2. Obhajoba magisterské diplomové práce se zpravidla koná před státní závěrečnou zkouškou, lze ji však vykonat i po složení SZZk.
 3. Student je povinen přihlásit zadání magisterské diplomové práce nejpozději do konce května 8. semestru souvislého pětiletého magisterského studia a do konce května 2. semestru navazujícího magisterského studia. U dvouoborového studia student přihlašuje zadání magisterské diplomové práce pouze v jednom oboru.
 4. Téma magisterské diplomové práce si student určuje po konzultaci s vedoucím/školitelem, kterého si sám vybírá nebo je mu určen po konzultaci s vedoucím oboru. Téma a vedoucího magisterské diplomové práce schvaluje vedoucí katedry a potvrzuje děkan fakulty. Oponenta stanovuje vedoucí katedry.
 5. Magisterská diplomová práce musí prokázat schopnost studenta samostatně řešit problémy a pracovat s prameny a odbornou literaturou. Má rozsah podle povahy oboru a tématu, zpravidla 60 stran normalizovaného formátu. Musí obsahovat prohlášení autora o původnosti zpracování.
 6. Termín odevzdání magisterské diplomové práce se řídí harmonogramem fakulty. Se souhlasem vedoucího práce je možno termín odevzdání magisterské diplomové práce posunout, nejvíce však o čtrnáct dní. Magisterská diplomová práce se odevzdává ve dvou tištěných exemplářích v pevné vazbě s titulem práce napsaným na hřbetu a v jednom digitálním exempláři uložené ve formátu RTF (Rich Text Format) a PDF (Portable Document Format) na CD-ROM na sekretariát katedry.
 7. Posudek na magisterskou diplomovou práci vypracuje její vedoucí i oponent ve trojím vyhotovení. Student musí mít možnost seznámit se s posudky nejpozději 3 dny před obhajobou MDP.
 8. Jestliže oba posudky nedoporučují magisterskou diplomovou práci k obhajobě, obhajoba se nekoná.
 9. Při nepřijetí nebo neobhájení magisterské diplomové práce komise rozhodne, zda se práce vrátí studentovi k přepracování, či zda bude zadáno nové téma.
 10. Magisterská státní závěrečná zkouška se koná v měsících květnu - červnu, září (opravný) a lednu a student se k nim přihlašuje v termínech stanovených děkanem fakulty nejpozději do 31. 3., 30. 6. a 30. 11. příslušného akademického roku.
 11. Byl-li některý předmět magisterské státní závěrečné zkoušky klasifikován „neprospěl(a)“ klasifikuje se celá zkouška „neprospěl(a)“. Student má právo opakovat magisterskou státní závěrečnou zkoušku, popřípadě obhajobu magisterské diplomové práce nejvýše dvakrát, a to nejpozději do dvou let od splnění studijních povinností závěrečného studijního bloku. Maximální délka studia nesmí být překročena.
 12. Obhajoba magisterské diplomové práce je veřejná. Koná se před komisí složenou zpravidla z předsedy, vedoucího práce, oponenta, popř. dalších osob jmenovaných vedoucím katedry. Složení komise jmenuje vedoucí katedry.