Katedra asijskych studii
   Katedra  
   Aktuality   
   FAQ  
   Studium  
   Zkoušky  
   Přijímací
Průběžné
Státnice
Testy HSK  
Nihongo
   Práce  
   Dokumenty  
   Aktivity  
   Fóra  
   Odkazy  
Hledání na
webu KAS
(bez diakritiky)

en-us_60x32px
Valid HTML 4.01 Transitional
Průběžné zkoušky na KAS

ZÁPOČET, KOLOKVIUM, ZKOUŠKA A OPRAVNÉ TERMÍNY
  1. Zápočet se uděluje za splnění požadavků, které pro jeho získání určuje program předmětu. Pokud je součástí zápočtu písemný test, může být písemný test opakován nejvýše dvakrát. (Výjimku může udělit vedoucí katedry.) Ve výkazu o studiu se udělení zápočtu zapisuje slovem „započteno“.
  2. Kolokvium se uděluje na základě posouzení míry požadovaných znalostí studenta, a to zpravidla rozhovorem s vyučujícím předmětu. Kolokvium uděluje vyučující předmětu. Kolokvium může být opakováno nejvýše dvakrát. Ve výkazu o studiu se udělení kolokvia zapisuje slovem „prospěl(a)“. Neudělení kolokvia se do výkazu o studiu nezapisuje.
  3. Zkouškami se prověřují vědomosti studenta z předmětu a jeho schopnosti tvořivě uplatňovat poznatky získané studiem. Forma zkoušky může být ústní, písemná, praktická nebo kombinovaná. Pokud student u zkoušky nevyhověl, má právo na konání první opravné zkoušky v rámci vypsaných termínů. Pokud student nevyhověl ani při první opravné zkoušce, má právo v rámci vypsaných termínů konat druhou opravnou zkoušku, která se vždy koná před komisí jmenovanou vedoucím příslušného oboru. Ke druhé opravné zkoušce se student musí písemně přihlásit u sekretářky katedry.
  4. Studentovi, kterému nebyl udělen zápočet, kolokvium nebo zkouška ve stanovených termínech do konce semestru, v němž byl předmět konán, může vyučující předmětu v odůvodněných případech povolit splnění podmínek k získání zápočtu, kolokvia nebo zkoušky v určeném náhradním termínu, avšak tak, aby byla studijní povinnost splněna nejpozději do konce akademického roku, v němž byl předmět konán (nestanoví-li examinátor jinak).
  5. V případě neúspěchu u zápočtu, kolokvia a zkoušky může být předmět v souladu se studijním programem zapsán opakovaně, a to nejvýše jednou.
  6. Nepůvodnost práce (plagiát) při plnění zápočtu, kolokvia a zkoušky nebo při psaní diplomové práce, odporující autorskému prohlášení, může být důvodem k ukončení studia.
  7. Výsledek zkoušky klasifikuje zkoušející těmito známkami:
a) výborně (eminenter) 1
b) velmi dobře (valde bene) 2
c) dobře (bene) 3
d) nevyhověl (insufficienter) 4