Katedra asijskych studii
   Katedra  
   Aktuality   
   FAQ  
   Studium  
   Zkoušky  
   Práce  
   Instrukce
Seminární
Bakalářské
Magisterské  
Archiv
Témata
   Dokumenty  
   Aktivity  
   Fóra  
   Odkazy  
Hledání na
webu KAS
(bez diakritiky)

en-us_60x32px
Valid HTML 4.01 Transitional
Magisterské diplomové práce na KAS
  1. Student je povinen přihlásit zadání magisterské diplomové práce nejpozději do 30. 11. příslušného akademického roku 7. semestru souvislého pětiletého magisterského studia a do konce 30. 11. příslušného akademického roku 1. semestru navazujícího magisterského studia. U dvouoborového studia student přihlašuje zadání magisterské diplomové práce pouze v jednom oboru.
  2. Téma magisterské diplomové práce si student určuje po konzultaci s vedoucím/školitelem, kterého si sám vybírá nebo je mu určen po konzultaci s vedoucím oboru.
  3. Téma a vedoucího magisterské diplomové práce schvaluje vedoucí katedry a potvrzuje děkan fakulty. Oponenta stanovuje vedoucí katedry.
  4. Magisterská diplomová práce musí prokázat schopnost studenta samostatně řešit problémy a pracovat s prameny a odbornou literaturou. Má rozsah podle povahy oboru a tématu, zpravidla 60 stran normalizovaného formátu. Musí obsahovat prohlášení autora o původnosti zpracování.
  5. Termín odevzdání magisterské diplomové práce je měsíc před termínem obhajoby, který stanoví nařízením vedoucí katedry. Se souhlasem vedoucího práce je možno termín odevzdání magisterské diplomové práce posunout, nejvíce však o čtrnáct dní. Magisterská diplomová práce se odevzdává ve dvou tištěných exemplářích v pevné vazbě s titulem práce napsaným na hřbetu a v jednom digitálním exempláři uložené ve formátu RTF (Rich Text Format) a PDF (Portable Document Format) na CD-ROM na sekretariát katedry. Neodevzdá-li student magisterskou diplomovou práci v termínu, není mu povoleno konat ústní magisterskou státní závěrečnou zkoušku.