Katedra asijskych studii
   Katedra  
   Aktuality   
   FAQ  
   Studium  
   Zkoušky  
   Práce  
   Dokumenty  
   Aktivity  
  Publikace KAS
  Konference
  Grantové projekty
  Mezinárodní spolupráce 
  ČČS, pobočka Olomouc
  Japonský klub Olomouc
  Sinokino
  Fotbalový tým KAS
   Fóra  
   Odkazy  
Hledání na
webu KAS
(bez diakritiky)

en-us_60x32px
Valid HTML 4.01 Transitional
Grantové projekty KAS

Katedra asijských studií FF UP je řešitelem projektu reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15.0289 Inovace oboru čínská filologie na Univerzitě Palackého v Olomouci se zaměřením na uplatnění absolventů v praxi (Zkrácený název projektu: Čínština pro praxi) (1. 11. 2010 - 30. 9. 2013)
logo_opvk
Projekt inovuje výuku oboru čínská filologie na Univerzitě Palackého v Olomouci s cíli:
1) Zlepšit dostupnost materiálů pro studium oboru;
2) Zavést e-learningové postupy do výuky;
3) Inovovat obsah výuky s cílem zlepšit profil absolventa oboru po stránce: a) studijních a pracovních dovedností, b) připravenosti k přechodu do praxe a uplatnitelnosti na regionálním trhu, zejména v komerční sféře a ve školství.
Součástí projektu bude zřízení studijního portálu, elektronizace studijních materiálů a pramenů k oboru, inovace 6 kmenových předmětů a zavedení 7 nových spolu s inovací 3 stávajících volitelných předmětů. Udržitelným výstupem projektu je vytvoření a trvalé fungování Portálu čínských studií, který bude plně fungovat i po skončení projektu, používání inovovaných studijních materiálů a postupů a zejména pokračování ve výuce v inovovaných a nově vytvořených předmětech. Cílovou skupinou budou studenti oboru čínská filologie UP. Část předmětů bude inovována i na partnerském pracovišti MU Brno.
Projekt je spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost je zaměřen na rozvoj vzdělanosti obyvatel České republiky prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji. Tento program umožňuje v průběhu let 2007-2013 čerpat finanční prostředky z Evropského sociálního fondu.
Fond rozvoje VŠ 2011
* řešitel: Mgr. David Uher, Ph.D. - Inovace předmětů Audioorální cvičení 3, 4
* řešitel: Mgr. Ivona Barešová, Ph.D. - Inovace předmětu Současná japonská společnost
Studentské grantové projekty FF UP (IGA) 2011
* řešitel: Mgr. David Uher, Ph.D. - Rytmické členění vět a jejich prozodický přepis v moderní hovorové čínštině
* řešitel: Mgr. Tereza Slaměníková - Učební slovník čínských znaků (prototyp)
* řešitel: Mgr. Ivona Barešová, Ph.D. - Současná hovorová řeč mladých Japonců
Fond rozvoje VŠ 2010
* řešitel: Mgr. David Uher, Ph.D. - Inovace předmětu Náslechová cvičení
* řešitel: Mgr. Ondřej Kučera - Inovace počítačové učebny pro výuku asijských jazyků a ekonomie
* řešitel: Mgr. Ondřej Kučera - Inovace předmětu Geografie Číny
Studentské grantové projekty FF UP (IGA) 2010
* řešitel: Mgr. David Uher, Ph.D. - Sinojaponské "čtení" fonogramů v Původu znaků
* řešitel: Mgr. David Uher, Ph.D. - Prosodická transkripce Učebnice čínské konverzace
* řešitel: Mgr. Ondřej Kučera – Korpus hovorové čínštiny
Rozvojové projekty 2010
* řešitel: Mgr. Ondřej Kučera – Bakalářský studijní obor „Čínská filologie“ v angličtině
Rozvojové projekty 2009
* řešitel: Mgr. David Uher, Ph.D. - Doktorský program "Pacifická studia - Pacific Studies" realizovaný v anglickém jazyce (posílení vědeckého výkonu FF UP)
Katedra asijských studií FF UP je partnerem projektu s finančním příspěvkem reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0032 Inovace oboru religionistika na Masarykově univerzitě v Brně se zaměřením na kulturu Číny a Japonska. (1. 6. 2009 - 30. 5. 2012)
logo_opvk
Projekt Inovace oboru religionistika na Masarykově univerzitě v Brně se zaměřením na kulturu Číny a Japonska začal být realizován v červnu 2009 na Ústavu religionistiky FF MU. Hlavním cílem projektu je inovace stávajících kurzů a příprava a realizace nových kurzů včetně nových studijních materiálů zabývajících se náboženskými představami a širším kulturním kontextem Číny a Japonska a výukou jazyků obou kultur (klasická čínština, moderní čínština a japonština).
Projekt Ústavu religionistiky na Masarykově univerzitě v Brně je koncipován ve spolupráci s Katedrou asijských studií na Univerzitě Palackého v Olomouci, kde probíhá část realizovaných kurzů. Partnerské pracoviště se zároveň podílí na přípravě studijních materiálů k jazykovým kurzům: Čínština pro začátečníky I, II a Čínština – četba textů I, II.
Projekt je spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost.
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost je zaměřen na rozvoj vzdělanosti obyvatel České republiky prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji. Tento program umožňuje v průběhu let 2007-2013 čerpat finanční prostředky z Evropského sociálního fondu.
Rozvojový program MŠMT, projekt č. 177, program 4, Rozvoj a inovace studijních programů na  UP v Olomouci, 01/2007 - 12/2007
Podprogram: Plné uplatnění strukturovaných studijních programů včetně zapojení odborníků z praxe a odběratelské sféry do tvorby a inovace studijních programů
Název projektu: Čínština pro hospodářskou praxi - tříleté bakalářské studium
Název projektu: Japonština pro hospodářskou praxi - tříleté bakalářské studium
Grant Chiang Ching-kuo Foundation c. IE001-U-03, 07/2004 - 06/2007
Název projektu: Culture, Daily Life and Institutions in Late Imperial China (Kultura, každodenní život a instituce v Číně v období pozdního císařství)
Finanční dar Tchajpejské hospodářské a kulturní kanceláře (TECO) v České republice za účelem finanční podpory dvousemestrálního kurzu zaměřeného na Taiwan 20. století. (2004 – 2006)
Museum tchajwanské literatury (National Museum of Taiwan Literature) financovalo vydání knihy Chuť jablek. Moderní tchajwanské povídky. (Praha: Brody, 2006)
Grant Korean Foundation pro vytvoření oboru koreanistika na FF UP Olomouc; přítomnost p. Mgr. Park Mi-Young, Ph.D. je hrazena výhradně z prostředků nadace.
Grant Cultural Grant Aid of Japan, 2004
Název projektu: Supply of language laboratory and audio-visual equipment to the Palacký University (Vybavení jazykové laboratoře a audiovizuální vybavení pro Univerzitu Palackého v Olomouci)