Katedra asijskych studii
   Katedra  
   Aktuality   
   FAQ  
   Studium  
   Zkoušky  
   Práce  
   Instrukce
Seminární
Bakalářské
Magisterské  
Archiv
Témata
   Dokumenty  
   Aktivity  
   Fóra  
   Odkazy  
Hledání na
webu KAS
(bez diakritiky)

en-us_60x32px
Valid HTML 4.01 Transitional
Bakalářské diplomové práce na KAS
  1. Student je povinen přihlásit zadání bakalářské diplomové práce nejpozději do konce května 4. semestru studia. U dvouoborového studia student přihlašuje bakalářskou diplomovou práci pouze v jednom oboru.
  2. Témata bakalářské diplomové práce vypisuje katedra do konce března 4. semestru studia. Student může po dohodě s vedoucím práce navrhnout vlastní téma bakalářské diplomové práce. Téma a vedoucího bakalářské diplomové práce schvaluje vedoucí katedry a potvrzuje děkan fakulty. Oponenta stanovuje vedoucí katedry.
  3. Bakalářská diplomová práce musí prokázat schopnost studenta samostatně řešit problémy a pracovat s prameny a odbornou literaturou. Má rozsah podle povahy oboru a tématu, zpravidla 40 stran normalizovaného formátu. Musí obsahovat prohlášení autora o původnosti zpracování.
  4. Termín odevzdání bakalářské diplomové práce je měsíc před termínem obhajoby, který stanoví nařízením vedoucí katedry. Se souhlasem vedoucího práce je možno termín odevzdání bakalářské diplomové práce posunout, nejvíce však o čtrnáct dní. Bakalářská diplomová práce se odevzdává ve dvou tištěných exemplářích v pevné vazbě s titulem práce napsaným na hřbetu a v jednom digitálním exempláři uložené ve formátu RTF (Rich Text Format) a PDF (Portable Document Format) na CD-ROM na sekretariátu katedry. Neodevzdá-li student bakalářskou diplomovou práci v termínu, není mu povoleno konat ústní bakalářskou státní závěrečnou zkoušku.